اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۵۹۹۰۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۶۱۹۱۷۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۰۹۱۲۵۰۴۵۸۳۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
سعدی جنوبی ، کوچه بانک تجارت ، پاساژ الکتروپمپ ایران

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر نمایندگی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر نمایندگی
  • آدرس:
  • سعدی جنوبی ، کوچه بانک تجارت ، پاساژ الکتروپمپ ایران

  • :
  • ۳۳۹۵۹۹۰۸ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۶۶۱۹۱۷۸ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 محمدرضا مانوسی
 
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۵۹۹۰۸
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۶۶۱۹۱۷۸
 ۰۰۹۸ ۰۹۱۲۵۰۴۵۸۳۱

آدرس